"Se in i min värld"
Ingela Hellsten har skrivit musikalen "Se in i min värld för Svenska Skolan på Gran Canaria
Av Bente Storsveen Åkervall
Bente@dagnatt.com

Ingela Hellsten, är utbildad sångpedagog och musiklärare, och jobbar normalt sett på Högskolan för scen och musik i Göteborg som sånglärare och ensemblelärare. Sedan 2013 har hon jobbat som musiklärare på svenska skolan på Gran Canaria.

Musikalen skrev Ingela i höstas med tanken att få alla elever engagerade på olika sätt, bärettar hon för Dag&Natt.

- Eleverna fick själva välja om de ville ha en större eller mindre roll eller om de ville arbeta bakom scenen med smink, kläder, scenografi, rekvisita, ljud o ljus mm. Sen har vi skapat grupper för dessa områden där föräldrar har varit med och bidragit med sin kompetens. En makeupartist hade till exempel en sminkkurs med den grupp som hade valt det osv.

För att fler skulle få chans till roller skrev hon fristående scener, de flesta av scenerna går att göras oberoende av varandra. Istället för att ha en eller två huvudrollsinnehavare fick man istället flera. I varje scen är det också nyskriven musik, totalt 11 originallåtar.

Vad var bakgrunden och tankarna under processen?
-I skrivandeprocessen hade jag som utgångspunkt att undersöka olika livsfrågor i barn och ungas vardag, och har försökt utgå från några av de värdegrundsområden som skolan har som rör:
•alla människors lika värde
•individens frihet och integritet,
•solidaritet mellan människor, med svaga och utsatta.
•Och från FN:s Barnkonvention: Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Musikalen är ett försök närma sig barns o ungas olika perspektiv, att försöka se in i en ung människas värld. Det här har sedan blivit teman i musikalen, också utifrån de livskunskapsområden som skolan jobbar med:

grupptryck, utanförskap, identitet: Vem är jag? Vad är min grej? Att våga säga nej, konkurrens att hitta styrkan tillsammans, vänskap och rädsla. Vad rädslan kan få för konsekvenser.

Att stå upp för sig själv. Och sedan kampen om tid. Att det finns mycket som vill ha vår uppmärksamhet. Och att vi som vuxna kanske behöver sätta gränser för oss själva, och säga nej till informationsflödet ibland.

Jag har också velat problematisera frågor som rör etik o moral. Är en lögn alltid fel? Att det är något vi kan samtala om, att delge barn och unga våra erfarenheter och tankar. Och som de sjunger i en av låtarna, att tänk om alla känner liknande saker, både vuxna o barn, tänk vad vi skulle kunna förstå varandra om vi talade om det, och möttes.”

Vad hoppas du uppnå med musikalen, bortsett från att barnen ska ha roligt?

-Mest av allt har jag velat lyfta samtalets betydelse, barns behov av att på olika sätt få reflektera och dela sina tankar om livsfrågor. Barn befinner sig i en underordnad position. De har inte samma möjligheter att hävda sin integritet och sina egna tolkningar gentemot vuxna. Vuxna har makten i samhället, de har fakta och erfarenheter och blir kloka av det, men barnen har intuition. De har starkare impulser, snabbare perception, alltså att tolka sinnesintryck, och har också lättare att uttrycka starka känslor.

Delar av musikalens mål är att öka insikten om, bli påmind om barnet som en person med behov,
önskningar, vilja och skilda förmågor som det gäller att försöka förstå och ta hänsyn till. Att då sträva efter att möta barnet på dess egna villkor, försöka få en insikt i barns upplevelser, att de blir tagna på allvar. Och viktigt att vara varsam så att man inte frågar för frågandets skull utan också lyssnar och beaktar svaret.

Vad kan vi vuxna lära oss av denna musikal?
-Jag har försökt se på vår roll som vuxna tillsammans med barn o unga, vad det innebär. Vad ger vi dem för bild? Det är ett oerhört viktigt samspel och samarbete mellan vuxna och barn som kanske inte behöver bygga på att vi demonstrerar vem som har makten, utan där vi strävar efter verklig jämlikhet. Att barn är medmänniskor och blir respekterade. Att de inte känner sig ensamma i sina livsfrågor, utan får ta del av våra erfarenheter och upplevelser. Och att det kan komma att betyda att jag måste öppna upp dörren till mig själv istället för att endast vara en ledare som pekar vart man ska gå. Att gå ifrån en traditionell vuxenroll till att verkligen vara sig själv i förhållande till barnen.

Att vara personlig kanske kan betyda att jag som vuxen förebild; förälder, lärare, släkting eller med annan relation till barnet måste ta ett steg bort från den utmejslade rollen, som nästan kan bli som ett skydd, att jag istället behöver utforska min person. Det vill säga undersöka vem jag är, vad jag tänker och tycker och vilken värderingsgrund jag själv vill stå för. Att vi har mod att skriva vår egen historia. Att vi som vuxna vågar dela med oss av våra erfarenheter. Kanske känner de då ett större förtroende att själva våga dela med sig av sina egna erfarenheter, och att vi vuxna är närvarande
”När vi vuxna möter barnets upplevelser och berättelser och ser in i deras värld, möter vi vår egen historia”
Suzanne Osten, en av de ladande pionjärerna inom utvecklingen av teater för barn och unga

Hur kan vi vuxna vara föredömen?
-Vi som vuxna kan vara föredömen i samtal där skilda synsätt och uppfattningar är välkomna, så alla tvingas reflektera över sin ståndpunkt och lär sig söka argument. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Att man får öva sig i att sätta sig in i en annans situation.

Varför en musikal?
-Musik är viktigt, tycker jag så klart. I musiken kan man ibland lättare uttrycka det man har i sitt inre, och musiken talar många gånger direkt till det innersta. När man jobbar tillsammans med musik lär man sig också lyssna på varandra, att hantera varandras olikheter och att samarbeta. Eftersom musiken i grundskolan minskar tycker jag är extra viktigt att poängtera.

Många barn och ungdomar som har svårt att sitta still i en bänk och läsa och skriva kan ibland finna just det fokus och det uttryck de behöver i musiken, eller i andra konstnärliga uttryck. En musikal ger också tillfälle att utforska olika känslor som man annars inte skulle få. Man får gå in i en ny människas tankar och känslor och prova uttrycka dem, vilket gör att de lär sig nya tankesätt och ökar förståelsen för känslor utanför dem själva.

En vädjan och ett välkomnande från barnen till oss: Se in i min värld.

- Colegio Sueco-
Svenska skolan på Gran Canaria
Svenska skolan ligger i San Agustín och i det stillsamma området Rocas Rojas.

Skolan startades 1965 och är en förskola samt 1-9 skola. Svenska skolan Gran Canaria är en liten skola med små undervisningsgrupper, vilket skapar en unik trygghet. Skolan är lämplig både för kortare vistelser på ön och för fastboende familjer med svensk anknytning. Svenska skolan Gran Canaria är en statsunderstödd skola som står under inseende av Skolverket i Sverige. Skolan drivs av en lokal föräldraförening som utser en förtroendevald styrelse som är huvudman. Skolan finansieras av statsbidrag och elevavgifter. Vi följer de svenska läroplanerna och erbjuder undervisning samt handledning.

Skolan startade 1965 i Las Palmas. När fler svenskar flyttade söderut flyttade skolan till Maspalomas 1994. 1995 flyttade skolan till de nuvarande lokalerna i San Agustín. Elevantalet har varierat mycket men har under de senaste åren ökat markant till ca 60 elever och 7 personal i år, jämfört med 2010 då elevantalet endast var 11 och 3,5 anställda. Svenska skolan erbjuder förskola för barn från 3 års ålder. Här finns plats för både lek och mer organiserade verksamheter, som att gå på utflykt, rita och måla, sjunga tillsammans, baka och bada. Skolförberedande träning sker i nära samarbete mellan förskolans personal och lärarna. Därigenom blir övergången från förskola till första klass mjuk och smidig.

Årskurs Fk-6:Undervisningen följer den svenska läroplanen i små, åldersblandade grupper där det finns stor möjlighet att tillgodose den enskilde elevens behov.Alla elever läser spanska som en integrerad del av undervisningen.

Årskurs 7-9: I årskurs 7-9 studerar eleverna via Sofia distans skola i Stockholm. Sofia distans står för examination och betygsättning. Svenska skolan erbjuder handledning enligt Sofia skolas normer.

Gymnasiet:På gymnasieskolan studerar eleverna via Hermods distansutbildning. Hermods har många års erfarenhet av distansutbildning. Kompletterande svenska:Elever med svensk anknytning som går på andra skolor, erbjuds att i Skolverkets regi genom oss läsa kompletterande svenska.


Rektor; Josefine Karlsson
Colegio Sueco, Urb. Rocas Rojas, Las Pitas n 6 35100 San Agustín, Gran Canaria - ESPAÑA
Tel +34 928 77 14 12


www.svenskaskolangc.com
info@svenskaskolan-gc.com